Cliëntenraad | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Cliëntenraad

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de patiënten, hun naasten en bezoekers. Zij denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die voor deze groepen, voor u dus, van belang zijn.

Groepsfoto cliëntenraad

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad vormt een verbindende schakel tussen Gelre ziekenhuizen en de inwoners van haar verzorgingsgebied en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten en bezoekers.

Zo werkt de Cliëntenraad

De Cliëntenraad volgt actief de ontwikkelingen binnen en buiten het ziekenhuis en schenkt in het bijzonder aandacht aan 2 onderwerpen:

 • Ketenzorg: Hoe verloopt de samenwerking met en doorverwijzing aan zorgpartners in de regio?
 • Beperkte gezondheidsvaardigheden: Is alle informatie van Gelre ziekenhuizen voor iedereen begrijpelijk? Kunnen anderstaligen en laaggeletterden terugvallen op hulp in de steeds meer digitale communicatie?

De Cliëntenraad overlegt hierover regelmatig met de Raad van Bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Om goed geïnformeerd te zijn, overlegt de raad een paar keer per jaar met de bedrijfskundig managers, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundig AdviesRaad.

Heeft de Cliëntenraad invloed?

Ja zeker! Bij besluiten die direct invloed hebben op de zorg voor patiënten en cliënten, zoals veiligheid, kwaliteit en hygiëne, is de instemming van de Cliëntenraad vereist voordat het besluit genomen en uitgevoerd kan worden. Over belangrijke ontwikkelingen vraagt de Raad van Bestuur om advies van de Cliëntenraad. Zo zijn wij o.a. betrokken bij de verschillende onderwerpen uit de strategische plannen van Gelre waarin toegewerkt wordt naar 2025.

Cliëntenraden hebben een wettelijke grondslag in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) met daarin ook vastgelegd over welke onderwerpen de Cliëntenraad om advies of instemming moet worden gevraagd.

Samenstelling

De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden die op persoonlijke titel zitting hebben in de raad. Zij worden benoemd door de Raad van Bestuur voor de zittingsduur van 4 jaar met een mogelijke eenmalige verlenging van 4 jaar.  Lizzy Plaschek:

"Als voorzitter wil ik bevorderen dat de cliëntenraad een zinvolle bijdrage levert aan het beleid van de organisatie o.a. door gebruik te maken van ons gevraagd en ongevraagd adviesrecht. Het belang van patiënten en hun naasten is daarbij ons uitgangspunt."


Berry van Bruchem:

"Als lid van de cliëntenraad kan ik bijdragen de focus op de patiënt te houden."Hans Jonkman:

"De Gelre ziekenhuizen werken er hard aan om de zorg goed en toegankelijk te houden. Als cliëntenraadslid kijk ik graag mee wat de gevolgen zijn voor de patiënten en hun naasten van het beleid en van hoe dit wordt uitgevoerd."Martijn Hofman:

"De cliëntenraad wil dat patiënten onbezorgd goede zorg ontvangen. Als lid van de Cliëntenraad zet ik me daar voor in. Daarnaast heb ik de rol van vicevoorzitter/ secretaris en ben ik lid van de Centrale Commissie Kwaliteit."Annemiek Littooij:

"Vanuit een positief kritische instelling, zet ik mij graag in voor de belangen van patiënten."

Meer weten?

Contact

De Cliëntenraad vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van ervaringen en meningen van patiënten en bezoekers. U kunt zelf onderwerpen aandragen die van algemeen belang zijn voor een goede zorgverlening.

De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen, klachten of onvrede. Daarvoor kunt u terecht bij de betrokken zorgverlener, de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Verder is er een online patiënten panel waar u uw mening kunt laten horen.
U kunt zich hiervoor aanmelden via: gelreziekenhuizen.nl/patiënt/patiënten panel.

Bereikbaarheid

U kunt de Cliëntenraad bereiken op de volgende manieren:

 • E-mail: clientenraad@gelre.nl 
 • Postadres:
  Gelre ziekenhuizen
  t.a.v. Cliëntenraad
  Postbus 9014
  7300 DS Apeldoorn


Complementary Content
${loading}
Scroll