Uw rechten en plichten | Gelre ziekenhuizen
alert
Corona

Ons laatste corona-nieuws en de meest gestelde vragen en antwoorden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Uw rechten en plichten

Wanneer u een behandeling krijgt in Gelre ziekenhuizen, is de relatie met uw zorgverleners van groot belang. Wederzijds vertrouwen is hierbij een sleutelwoord. De relatie tussen u en de zorgverleners is in diverse wetten en in de algemene voorwaarden van Gelre ziekenhuizen geregeld. Hierin zijn de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van u en de zorgverleners vastgelegd.

Onderaan deze pagina treft u een overzicht van de veel gestelde vragen en antwoorden over rechten en plichten.

Veelgestelde vragen over rechten en plichten

Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten behandelingsovereenkomsten met patiënten, door het ziekenhuis en de daaraan verbonden medisch specialisten. De voorwaarden zijn vastgesteld in overleg met de Cliëntenraad van Gelre ziekenhuizen.

Meer weten?

Download de folder

Uw arts moet u goed informeren over uw ziekten en over onderzoeken en behandelingen. Vraag om nadere uitleg als iets niet duidelijk is. Dit betekent dat u na het gesprek met uw arts begrijpt:

 • wat de aard en het doel van het onderzoek is
 • wat uw ziekte inhoudt
 • welke behandelingen mogelijk zijn
 • wat de voor- en nadelen en risico's zijn van de mogelijke onderzoeken en behandelingen
 • wat uw toekomstverwachting is met uw ziekte, met of zonder behandeling
 • welke keuzemogelijkheden u heeft voor onderzoek en behandeling
 • welke leefregels voor u gelden na onderzoek en behandeling

Het is belangrijk dat u alles over uw gezondheid aan uw arts vertelt. Zo kan hij/zij beter vaststellen wat u heeft (diagnose) en een passende behandeling voorstellen.

Meer weten?

Download de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'


Als u een onderzoek, behandeling of operatie moet ondergaan, dan is het van belang dat u het daarmee eens bent. Bespreek daarom al uw vragen en zorgen met uw behandelend arts, vóórdat u het onderzoek of de behandeling krijgt.

Heeft u alle informatie begrepen? En heeft u voor een bepaald onderzoek of behandeling gekozen? Dan kunt u uw toestemming hiervoor geven aan uw arts, die dit vastlegt in uw dossier. Uw toestemming kunt u ook weer intrekken als u zich bedenkt.

Hoe verloopt uw gesprek met de arts?

Meer informatie over uw gesprek met de arts.

Meer weten?

Download de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'


Een zorgverlener (bijvoorbeeld uw arts of verpleegkundige) moet rekening houden met uw privacy. Dit betekent dat hij/zij u spreekt, onderzoekt of behandelt zonder dat er anderen bij zijn. Het betekent ook dat het ziekenhuis zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens zoals uw ziekte of adres. Deze gegevens staan bijvoorbeeld in uw medisch dossier en in diverse computerbestanden.

Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling mogen uw behandelingsgegevens inzien, voor zover noodzakelijk. Ook medewerkers op bijvoorbeeld de polikliniek kunnen uw gegevens inzien. Dit is nodig voor de voorbereiding van uw bezoek of de afwerking daarvan. Het personeel van Gelre ziekenhuizen heeft daarom een geheimhoudingsplicht.

Uw zorgverzekeraar ontvangt een specificatie van uw behandeling in Gelre ziekenhuizen. Wilt u niet dat Gelre ziekenhuizen op de zorgnota voor uw zorgverzekeraar vermeldt welke zorgactiviteiten zijn uitgevoerd en voor welke indicatie u add-on (dure) geneesmiddelen gebruikt? Dan kunt u dit kenbaar maken door dit formulier privacyverklaring zorgnota te downloaden, in te vullen en in te leveren bij de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Meer weten?


Als patiënt heeft u het recht uw medisch dossier te bekijken of een kopie te ontvangen. Ook kunt u een samenvatting van uw dossier digitaal ontvangen. Daarnaast kunt u schriftelijk verzoeken om gegevens in uw dossier te wijzigen of te vernietigen.

Inzage in uw dossier

 • Bent u patiënt bij Gelre ziekenhuizen? Dan heeft u toegang tot MijnGelre. Een persoonlijke, online omgeving waar u veilig uw gegevens bekijkt. Inloggen kan altijd, waar en wanneer u wilt. Via een computer, laptop, tablet of telefoon.
 • Lees meer over uw medisch dossier of delen daaruit inzien.

Wie heeft inzage in uw dossier?

Uw behandelend arts, uw huisarts en andere zorgverleners en medewerkers die daartoe bevoegd zijn, hebben inzage in (gedeelten van) uw dossier. Wilt u dit niet? Stuur dan een brief aan uw arts waarin u schrijft dat u niet wilt dat anderen dan uw behandelend arts uw dossier kunnen bekijken.

Lees ook de vraag + het antwoord 'Hoe is uw recht op privacy?', hierboven.

Een kind heeft net als volwassenen recht op informatie over ziekte, onderzoek en behandeling, aangepast aan zijn bevattingsvermogen. Wat betreft toestemming geven en inzien van het dossier gelden specifieke regels afhankelijk van de leeftijd van het kind. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Gelre ziekenhuizen is op grond van deze wet verplicht een medisch dossier bij te houden. Dit dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling van uw kind. Zij hebben geheimhoudingsplicht. Hoe zijn de rechten voor uw kind geregeld? Dat leest u hier:

Rechten van kinderen t/m 11 jaar
Uw kind mag niet zelf beslissen over een behandeling of operatie. U als ouder beslist dit voor uw kind. U geeft dus toestemming en heeft recht op inzage in het dossier van uw kind. Uw kind heeft wel recht op een duidelijke uitleg op een voor hem of haar begrijpelijke manier. Een behandeling kan ingrijpend zijn voor uw kind. Daarom wordt aangeraden om uw kind hier zoveel mogelijk bij te betrekken. 

Rechten van kinderen 12 t/m 15 jaar
Als het om een medisch onderzoek of behandeling gaat, wordt de mening van uw kind serieus genomen. Zowel u als ouders als uw kind geven toestemming voor een onderzoek of behandeling en hebben beiden recht op inzage in het dossier. Als uw en uw kind het niet met elkaar eens zijn, probeert de behandelaar u op één lijn te brengen.

Rechten van kinderen vanaf 16 jaar
Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelfstandig toestemming  geven voor een onderzoek of behandeling en hebben zelf recht op inzage in het dossier. Zij hebben dan dezelfde patiëntenrechten als volwassenen. U als ouder heeft alleen recht op informatie, toestemming en inzage als uw kind dat goed vindt. Een kind kan dus zelf afspraken maken met de behandelaar. Dit maakt hem of haar ook verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. Meestal worden deze kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Is dit niet het geval, dan moet uw kind dit zelf betalen. Als hij of zij dit niet kan, bent u als ouder in principe verplicht de rekening te voldoen (tot 18e jaar). 

U heeft een behandelingsovereenkomst met het ziekenhuis als u in het ziekenhuis onder behandeling bent. Gelre ziekenhuizen en de daaraan verbonden artsen kunnen uw behandelingsovereenkomst eenzijdig opzeggen of opschorten.

Dit gebeurt als u zich, ook na waarschuwing, onbehoorlijk of onheus blijft gedragen tegen het ziekenhuis, haar (vrijwillige) medewerkers of tegen medepatiënten en/of hun bezoek. Ook gebeurt dit als u geen inlichtingen verschaft, geheel geen medewerking verleent aan uw behandeling of niet voldoet aan uw betalingsverplichting (wanbetaling). De arts zorgt dan voor overdracht naar een andere zorgverlener.

Op noodhulp blijft u altijd recht houden. Andersom kunt ook u eenzijdig de behandelingsovereenkomst opzeggen.

Op alle tussen het ziekenhuis en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 • U informeert de zorgverlener duidelijk en volledig over uw gezondheidstoestand
 • U werkt mee aan de afgesproken behandeling
 • U heeft uw identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) bij u
 • U beschikt over een zorgverzekering
 • U voldoet aan de betalingsverplichting

Meer weten?

Download de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'
Complementary Content
${loading}
Scroll