8 jaar cliëntenraad bij Gelre: een inkijkje in wat de raad doet | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

8 jaar cliëntenraad bij Gelre: een inkijkje in wat de raad doet

Heeft Gelre een cliëntenraad? Ja zeker! Het blijkt dat veel patiënten, hun naasten, bezoekers en zelfs ook medewerkers niet weten dat ons ziekenhuis een cliëntenraad heeft. Of ze weten niet wat de raad precies doet. Voor Ewoud Remmelts, oud-voorzitter van de cliëntenraad, een belangrijke reden om hier meer over te vertellen. “Ik had het voorrecht om 8 jaar lang deel uit te maken van de cliëntenraad van Gelre ziekenhuizen. In een tijd dat de zorg vaak in het middelpunt van de belangstelling stond. Mijn termijn in de raad zit er sinds augustus 2023 helaas op. Ik vind dat jammer. Er zijn namelijk nog volop uitdagingen voor Gelre, die het juist zo aantrekkelijk maken om mee te mogen denken vanuit een adviesfunctie.”

De huidige cliëntenraad met Ewoud Remmelts

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad geeft advies aan de Raad van Bestuur over beleidsbesluiten van het ziekenhuis. Ewoud vult aan: “In 2015 reageerde de cliëntenraad vooral op vragen van het bestuur over beleidsvoornemens en -besluiten. Sinds enkele jaren hebben we als raad ook eigen speerpunten benoemd. Onderwerpen die van belang en relevant zijn voor cliënten. Hiermee oefenen we invloed uit en komen we op voor de belangen van cliënten.” Speerpunten waar de raad zich mee bezighoudt, zijn:

  • wat te doen voor cliënten met beperkte gezondheidsvaardigheden;
  • locatieprofilering;
  • medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen in de ketenzorg;
  • focus op ouderen in de zorg;
  • e-health en digitale voorlichting voor cliënten

Overleg met zorgbesturen

Daarnaast heeft de cliëntenraad 2 keer per jaar overleg met de zorgbesturen. Een zorgbestuur bestaat uit een bedrijfskundig manager, en medisch manager van een specialisme. Denk aan: urologie, longgeneeskunde of cardiologie. “De cliëntenraad hecht veel waarde aan deze overleggen. We spreken dan met zorgbesturen over het realiseren van de zorg en de uitdagingen waar ze mee te maken hebben.”

Ook cliëntenraad voor coöperatie medisch specialisten

“Te lang hebben wij als cliëntenraad geen structureel contact gehad met de medisch specialisten in het ziekenhuis. Hoe mooi is het dan dat de cliëntenraad vanaf het eind van dit jaar ook gaat fungeren als cliëntenraad voor het bestuur van de coöperatie medisch specialisten. Zeker gezien de bestuurlijke crisis vorig jaar, vind ik (en met mij de cliëntenraad) het veelbelovend dat de afzonderlijke gremia in het ziekenhuis goed met elkaar overleggen en samen besluiten wat nodig is voor het ziekenhuis.”

Herkenbaarheid cliëntenraad vergroten

Volgens Ewoud kan de cliëntenraad nog werken aan het versterken van de herkenbaarheid, zowel naar cliënten als naar medewerkers in het ziekenhuis. “Toen we in 2021 bij het patiëntenpanel informeerden of we als raad aan de goede onderwerpen aandacht geven, was de uitkomst dat er weinig tot geen bekendheid is over het bestaan en functie van de cliëntenraad. Voor mij een mooie reden om nu deel te nemen aan het patiëntenpanel. En met mijn laatste ervaring, toen ik zelf cliënt (patiënt) was in het ziekenhuis, werd mij ook duidelijk dat bij het verplegend personeel weinig bekend is over de cliëntenraad en wat de raad doet.”

Liefdevolle behandeling en verzorging door het zorgpersoneel

Ewoud had niet gedacht dat hij aan het einde van zijn raadstermijn zelf proefondervindelijk zou meemaken hoe het is als cliënt (patiënt) in ons ziekenhuis. “Ik ben op veel verschillende afdelingen in het ziekenhuis geweest. Van de Spoedeisende Hulp (SEH) naar de Acute Opname Afdeling (AOA) en intensive care (IC). Daarna kwam ik op verpleegafdeling B6 te liggen. Na 4 operaties in 10 dagen kon ik met hulp van thuiszorg gelukkig weer naar huis. Inmiddels krijg ik fysiotherapie om verder te herstellen.

Nu mijn herstel zich voorspoedig ontwikkelt, kijk ik met veel waardering terug. Niet alleen op de behandeling door artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten, maar ook op de ondersteuning vanuit secretariaten van de verschillende specialismen. Wat mij het meest heeft getroffen was de betrokkenheid en aandacht voor mijn welzijn bij alle ingrepen en verzorging. Nooit heb ik het gevoel gehad dat ik uitsluitend als object gezien werd, maar altijd als persoon. Er vond geen behandeling plaats zonder dat dit met mij werd besproken. De wijze waarop behandelend artsen en verpleegkundigen overleg voerden over wat de beste behandeling zou zijn, viel mij positief op. Ook kreeg ik duidelijke informatie over hoe het ervoor stond. Een schouderklopje dat ik kreeg, voor zover mogelijk en vaak een opbeurend gesprek, hebben blijvend indruk op mij gemaakt.

Wat ik voor mijzelf als bijzondere ervaring beschouw, is dat ik met een gevoel van dankbaarheid terugkijk op de liefdevolle behandeling en verzorging.”

Het bestuur houdt rekening met adviezen en standpunten cliëntenraad

“Na 8 jaar cliëntenraad kan ik volmondig zeggen dat het voor mij mooie en zinvolle jaren geweest zijn. Ik heb gezien dat de raad een belangrijke plaats heeft gekregen in Gelre. Het bestuur waardeert de gegeven adviezen en houdt rekening met de standpunten van de cliëntenraad. Mijn mede-leden van de cliëntenraad bedank ik voor het vertrouwen dat zij in mij hadden als voorzitter. Ik wens het ziekenhuis met alle betrokkenen veel succes toe om de huidige problemen het hoofd te bieden en goede oplossingen te vinden. Tot slot wens ik de cliëntenraad net zo’n goede periode toe als ik zelf heb mogen meemaken.”

Meer weten over de cliëntenraad of contact opnemen?

Complementary Content
${loading}
Scroll