Waarom een expertisecentrum ExpIRA? | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Waarom een expertisecentrum ExpIRA?

Door coördinatie van zorg op de IC-afdeling is er veel verbeterd en zijn IC-patiënten over het algemeen minder lang ernstig ziek. Ondanks deze verbeteringen zal er altijd een groep patiënten zijn die langdurig op een IC moet worden behandeld. Dat heeft vele psychosociale (patiënt én familie) en lichamelijk gevolgen (patiënt), die een multidisciplinaire aanpak vereisen. Hiermee is dus het behandelkader van deze specifieke patiëntengroep heel anders dan in geval van acuut levensbedreigende situaties. Voor deze laatste groep patiënten zijn geëigende protocollen en trainingsscenario’s ontwikkeld en vastgesteld door de beroepsgroep.

IC-verpleegkundige houdt hand IC-patiënt vast

Onderzoek naar lange termijneffecten van IC-behandeling

In Gelre ziekenhuizen doen we sinds het jaar 2000 al structureel onderzoek naar de langetermijneffecten van IC-behandeling. Onze experts geven scholing over de uitkomsten van deze onderzoeken op diverse (inter)nationale congressen. Ook publiceren we hier regelmatig over in vaktijdschriften.

Vanuit ons IC-expertisecentrum ExpIRA zijn we gestart met weekdoelen-besprekingen van alle patiënten die langer dan een week op onze IC worden behandeld. Vaak spelen daarbij een groot aantal problemen die op een gestructureerde standaard manier worden benaderd. We wijzen een eerstverantwoordelijke verpleegkundige aan die alle zaken rondom de patiënt coördineert. Meestal is de betrokkenheid van een groot aantal specialisten noodzakelijk. Te denken valt aan een psychiater, neuroloog, KNO-arts, logopedist, diëtist, fysiotherapeut en nefroloog.

Tijdens die multidisciplinaire besprekingen dragen we kennis en ervaring onderling over. Zo mogelijk wordt de patiënt betrokken bij die besprekingen. Het blijkt gezien de drukte op de IC-afdeling helaas vaak een uitdaging te zijn om die besprekingen structureel door te laten gaan. Dat behoeft continu aandacht. Ook internationaal is er belangstelling voor deze structurele aanpak van de patiënten die langdurig op de IC liggen; vele centra worstelen met deze problematiek. Eén van de innovaties waar wij momenteel aan werken is de inzet van kunstmatige intelligentie om te kunnen voorspellen of patiënten naar verwachting langdurig op de IC zullen worden behandeld en/of het op basis van de patiënten in het ziekenhuis te verwachten is dat dergelijke patiënten op korte termijn op de IC opgenomen zullen worden. Wij hopen daarmee een betere planning te kunnen maken van optimale inzet van beschikbaar en terzake deskundig zorgpersoneel voor verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Nazorg van langdurige IC-patiënten

Ook na ontslag van de IC volgen wij structureel patiënten, die langer dan 2 dagen op de IC behandeld zijn geweest, op de verpleegafdeling. Dan kunnen we evalueren of het herstel van de patiënt volgens plan verloopt. Ook kunnen we eventuele vragen van artsen en verpleegkundigen op de verpleegafdeling bespreken. Dit volgen van de patiënt gebeurt ook na ziekenhuisontslag. Daarbij is er aandacht voor kwaliteit van leven, zorgconsumptie en specialisme overstijgende zorgvragen. Patiënten worden terug gezien op de IC-nazorg polikliniek.

Patiënten die verblijven in verpleeghuizen worden regelmatig besproken met verpleeghuisartsen. Zo nodig worden verpleeghuispatiënten (betreft met name thuis-beademde patiënten) kortdurend opgenomen op de IC voor diagnostiek (onderzoek) en eventuele behandeling van niet direct levensbedreigende zorgvragen.

Daarnaast neemt het overleg met het centrum voor thuisbeademing in Utrecht toe. Hierover zijn ook afspraken met de longartsen gemaakt. Als dat nodig is, vindt de instelling van de patiënt op thuisbeademing gedeeltelijk op onze IC-afdeling plaats.

Complementary Content
${loading}
Scroll