Wetenschapsfonds Gelre | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Wetenschapsfonds Gelre

Als topklinisch opleidingsziekenhuis willen we medisch wetenschappelijk onderzoek in Gelre ziekenhuizen stimuleren en ondersteunen. Dit doen we door subsidies beschikbaar te stellen en beschikken we over een Wetenschapsfonds.

Het Wetenschapsfonds is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek dat binnen Gelre ziekenhuizen wordt geïnitieerd en uitgevoerd, én ten goede komt aan de patiëntenzorg. We kennen middelen uit het Wetenschapsfonds toe aan onderzoeksinitiatieven op basis van advies van de Wetenschappelijke Advies Raad. Het Wetenschapsfonds wordt vooralsnog gevuld met gelden verkregen uit bijdragen van de Raad van Bestuur. Het is de bedoeling dat het vermogen van de stichting in de toekomst gaat toenemen door bijdragen vanuit andere hoek. De ANBI-status van de stichting kan daarbij helpen.

Aanvragen Wetenschapsfonds

Onderzoekers uit Gelre ziekenhuizen die wetenschappelijke onderzoeksprojecten in aanmerking willen laten komen voor ondersteuning vanuit het Wetenschapsfonds, kunnen twee keer per jaar via aangekondigde rondes een gestructureerde aanvraag indienen.

Beheer en doelstellingen

Het beheer van het Wetenschapsfonds is in handen van de Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen. De Stichting heeft een aantal doelstellingen:

  • Het instellen en beheren van een Wetenschapsfonds
  • Het bevorderen/het faciliteren van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in Gelre ziekenhuizen
  • Het verkrijgen en behouden van een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Om aan te geven welke koers er wordt gevaren, werkt het bestuur van het Wetenschapsfonds aan de ontwikkeling van een beleidsplan voor de komende jaren. Vanzelfsprekend wordt er aangesloten bij de doelstellingen van de Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Vanaf 2021 stelt de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen jaarlijks een bedrag van €100.000 ter beschikking aan de Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen, hetgeen als een uiterst waardevolle basis dient om kleinschalige onderzoeken mogelijk te maken. De middelen die de Stichting verwerft worden gebruikt om in de twee subsidierondes van het Wetenschapsfonds (in het voor- en najaar) ingediende onderzoekaanvragen te financieren voor zover de vermogenspositie dat toe laat.

Om het wetenschappelijk onderzoek in Gelre ziekenhuizen verder te stimuleren is het wenselijk dat er aanvullende financiële middelen beschikbaar komen. In de beleidsperiode 2021-2025 zullen daarom verschillende activiteiten worden ondernomen om de aan projectsubsidies uit het Wetenschapsfonds te besteden middelen te vergroten, waaronder overleg met de Stichting Vrienden van Gelre, de VMS Gelre en andere potentiele subsidiegevers. Daarnaast zullen contacten met andere STZ ziekenhuizen worden versterkt om te leren van de wijze waarop daar de financiering van wetenschappelijk onderzoek, al dan niet via een wetenschapsfonds, is georganiseerd.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen wordt gevormd door de volgende personen: 

  • P. Eringa, voorzitter
  • Dr. P.E. Spronk, secretaris

De bestuurders van de Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen oefenen hun taken onbezoldigd uit.

Activiteiten

De Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen is in 2019 opgericht, maar feitelijk pas sinds 2021 actief. Tot die tijd leidde de Stichting een slapend bestaan in afwachting van vermogensopbouw. De eerste subsidieronde heeft plaatsgevonden en de adviezen worden in juli van 2021 besproken met de bestuursleden van de Stichting. Zodra de uitslag definitief is zal deze hier worden gepubliceerd.

Financiële verantwoording

De jaarrekening van de Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen is opvraagbaar bij het Wetenschapsbureau van Gelre ziekenhuizen.

Aangezien het fonds pas in 2021 is gestart is er nog geen jaarrekening voorafgaand aan 2021:

Jaar Beginsaldo Eindsaldo
2019 € 0,00 € 0,00
2020 € 0,00
€ 0,00
2021 € 9.771,30
€ 72.820,48
2022 € 72.820,48 € 50.998,01
2023 € 50.998,01 € 59.469,82


Klik hier om het uitgebreide jaaroverzicht en de verantwoording van de bijbehorende activiteiten te downloaden.

Contactgegevens

Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen

p/a: Wetenschapsbureau

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn

Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn

E-mail: wetenschapsfonds@gelre.nl

KVK-nummer 56028407

RSIN: 851948819

Complementary Content
${loading}
Scroll