Patiëntveiligheid | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Patiëntveiligheid

Uw veiligheid is onze zorg. In ons ziekenhuis komt u voor onderzoek, behandeling, en eventueel een opname op een verpleegafdeling. U krijgt in het ziekenhuis vaak te maken met meerdere hulpverleners en meerdere afdelingen. Dit vraagt om onderlinge afstemming en samenwerking.

VeiligheidsManagementSysteem (VMS)

Een opname of bezoek aan ons ziekenhuis is niet altijd zonder risico’s. Om de risico’s tot een minimum te beperken maken we werkafspraken en toetsen dit ook. Deze afspraken komen voort uit het het VeiligheidsManagementSysteem (VMS). Hiermee kunnen we continu risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Het is daarmee de verankering van patiëntveiligheid in de praktijk.

Leren van incidenten

Als sprake is van (ernstige) schade voor de patiënt, spreken we van een (mogelijke) calamiteit. Voor u, maar ook voor het ziekenhuis is het dan belangrijk om precies te onderzoeken wat er is misgegaan. Deze (mogelijke) calamiteiten worden altijd gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zo werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg en leren we van ervaringen.

Klokkenluidersregeling

Gelre ziekenhuizen vindt het belangrijk dat (oud)medewerkers op een zorgvuldige en veilige manier melding kunnen doen van (een vermoeden van) een misstand binnen de organisatie. De klokkenluidersregeling van Gelre ziekenhuizen heeft als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig correctie van het eigen functioneren van de organisatie. De klokkenluidersregeling beschrijft de manier waarop een (oud)medewerker een (mogelijke) misstand kan melden en hoe vervolgens de afwikkeling van een dergelijke melding verloopt. Ook biedt de regeling de (oud)medewerker die een (mogelijke) misstand meldt, bescherming als de melding volgens deze procedure wordt gedaan.

Met de toepassing van de klokkenluidersregeling geeft Gelre ziekenhuizen uitvoering aan artikel 3.1.5. van de Zorgbrede Governancecode.


Complementary Content
${loading}
Scroll