Juiste zorg op de juiste plek

8 April 2021

Naar aanleiding van berichtgeving in de media krijgen wij vragen over het ‘locatieprofielentraject’. Wat houdt dat traject in? Is er een concreet plan? En wat zijn de mogelijke gevolgen? Via dit bericht informeren wij u over de actuele stand van zaken op dit moment.

Gelre ziekenhuizen is er voor alle patiënten die medisch specialistische zorg nodig hebben om een zo goed en gezond mogelijk leven te leiden. Het is daarbij onze maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid om de zorg nu en in de toekomst kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Wij hebben daarbij rekening te houden met de toenemende zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt, strengere kwaliteitseisen en de beschikbare financiële middelen.

Als onderdeel van onze strategie ‘Zorg beter voor elkaar’ verkennen we hoe we de zorg in de toekomst op de beste manier kunnen bieden. Daarbij staat voorop dat onze patiënten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Onderzocht wordt welke zorg we op welke locatie (blijven) bieden. Gelet op technologische en medisch-inhoudelijke ontwikkelingen, horen daar ook nieuwe vormen van zorg bij. Een voorbeeld hiervan is het monitoren van zorg op afstand.

Op dit moment is er nog geen concreet plan om de zorg in Gelre toekomstbestendig in te richten. Wel zijn er denkrichtingen waarover wij in gesprek zijn. Zo wordt de mogelijkheid verkend om bepaalde zorg rondom de patiënt, denk bijvoorbeeld aan oncologische en chronische zorg, in een centrum aan te bieden. Ook wordt er gekeken of bepaalde behandelingen, die vaak voorkomen en minder complex zijn, in een ‘focuskliniek’ kunnen worden gestandaardiseerd. Kortom, we onderzoeken welke zorg we in de toekomst op welke wijze en op welke locatie gaan bieden. Onze patiënt is daarbij het vertrekpunt. Het leveren van de best mogelijke zorg is en blijft onze grootste ambitie.

Het traject ‘de juiste zorg op de juiste plek’ pakken we heel zorgvuldig aan, waarbij we alle belangen nauwkeurig afwegen. Behalve dat we in onze organisatie daarover met elkaar in gesprek zijn, doen we dat ook met onze partners in de zorg. Denk daarbij aan een vertegenwoordiging van patiënten, huisartsen, VVT organisaties, zorgverzekeraars en gemeenten. Deze partners maken ook onderdeel uit van de verkenning van de verschillende mogelijkheden en worden daarbij in meerdere bijeenkomsten in de gelegenheid gesteld hun visie daarop te geven en ook met elkaar uit te wisselen.

Het traject leidt uiteindelijk tot een concreet en specifiek plan voor Gelre om de zorg toekomstbestendig te organiseren. In dat plan staan ook de eventuele gevolgen voor de patiënten en de medewerkers beschreven. Zover zijn wij op dit moment echter nog niet. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.