Palliatieve zorg | Gelre ziekenhuizen
alert
Corona

Ons laatste corona-nieuws en de meest gestelde vragen en antwoorden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven als genezing van de ziekte niet meer mogelijk is. Soms kan de ziekte nog worden afgeremd en duurt deze periode nog jaren. Maar het kan ook korter duren, zoals enkele maanden of soms slechts dagen. Als genezing niet meer mogelijk is, richt de zorg van Gelre ziekenhuizen zich op het afremmen van de ziekte en/of het verminderen of voorkomen van klachten. Daarbij ligt de nadruk op de kwaliteit van leven. Dit noemen we ondersteunende en palliatieve zorg.

Wat is palliatieve zorg?

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is u en uw naasten een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven. Belangrijk is een goede behandeling van de klachten die kunnen ontstaan, bijvoorbeeld pijn, benauwdheid, misselijkheid en andere klachten. Daarnaast is er ook aandacht voor psychische, sociale en spirituele aspecten, zowel bij uzelf als bij uw naasten. U kunt hierbij denken aan angst voor pijn of benauwdheid, zorgen om uw gezin, verlies van baan en inkomen, angst voor wat gaat komen, “waarom overkomt mij dit?”, gevoelens van machteloosheid enz.

Voorbereid zijn

Het is belangrijk om vooruit te kijken naar wat mogelijk kan gebeuren en daarop voorbereid te zijn. En beslissingen zoveel mogelijk samen met uw behandelaars en naasten te nemen, rekening houdend met uw wensen en behoeften. Het is belangrijk dat de regie bij u als patiënt blijft. Daarom adviseren wij u tijdig met uw behandelend arts in het ziekenhuis en uw huisarts te praten over uw wensen, verwachtingen en grenzen in de behandelingen in de nabije toekomst en rondom uw levenseinde.

Consult Team Ondersteunende en Palliatieve zorg

Gelre ziekenhuizen beschikt over een Team Ondersteunende en Palliatieve zorg (TOP) dat om advies gevraagd kan worden door elke behandelaar bij begeleiding van u en uw naasten.

Het Team Ondersteunende en Palliatieve zorg bestaat uit verpleegkundig specialisten, medisch specialisten en andere disciplines als geestelijk verzorgers, psychologen, enz. Het team werkt nauw samen met huisartsen, specialist ouderengeneeskunde en hospice-arts. De verpleegkundig specialist van het TOP is het vaste gezicht voor u. Het TOP neemt de zorg niet over, maar brengt advies uit aan uw behandelend arts.

Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht via een brief met daarin de adviezen zoals die ook met u en uw behandelend arts zijn besproken. Na uw ontslag uit het ziekenhuis wordt uw huisarts ook actief betrokken bij de verdere zorg en begeleiding.
Bij ontslag naar een hospice of verpleeghuis neemt de hospice-arts of de specialist ouderengeneeskunde van het verpleeghuis de behandeling soms van uw huisarts over.

Samen beslissen

Bij elke behandeling van de ziekte is het belangrijk om af te wegen of de voordelen die verwacht worden van de behandeling voor u opwegen tegen de bijwerkingen die op kunnen treden. Samen met uw behandelend arts kunt u afwegen welke behandeling van klachten kan worden ingezet. En hoe de verzorging en de begeleiding voor u het beste kunnen worden vormgegeven. Indien gewenst kan het TOP hierbij een ondersteunende of adviserende rol hebben.

Hoe wilt u laatste fase doorbrengen?

Misschien wilt u liever nog niet nadenken over waar u zou willen sterven. Toch is het goed om hier op tijd aandacht aan te besteden. Veel mensen willen het liefst in hun eigen omgeving blijven en thuis overlijden. Vaak is dat ook mogelijk met inzet van de thuiszorg en de betrokkenheid van de huisarts.
Soms is het beter om naar een zorginstelling te gaan die gespecialiseerd is in begeleiding van mensen in de laatste levensfase, zoals een hospice of een verpleeghuis. Ook bij deze moeilijke vragen kan het TOP meedenken.

Meer informatie?

Heeft u vragen over palliatieve zorg en wat dit voor u kan betekenen? Stel deze dan altijd aan uw huisarts, uw behandelend arts, de zaalarts of de verpleegkundige.

Complementary Content
${loading}
Scroll