Patiëntveiligheid

Veilige patiëntenzorg staat hoog op de agenda van Gelre ziekenhuizen. Toch doet zich soms een ongewenste gebeurtenis voor. Hoe gaan we hiermee om?

Veilig Incidenten Melden (VIM)

Om te leren van incidenten heeft Gelre ziekenhuizen op elke afdeling een speciaal meldingsteam (een VIM-team). Bij dit team kunnen medewerkers incidenten melden. Het VIM-team onderzoekt vervolgens het incident en stelt verbeteringsmaatregelen op. Dankzij het VIM-team is de afgelopen jaren de wijze van voorschrijven van antibiotica in het apotheeksysteem aangepast. Ook is een belsysteem verbeterd. Indien nodig passen we protocollen aan en brengen we deze onder de aandacht. Zo kunnen we voorkomen dat het incident nogmaals plaatsvindt.

Veiligheidsmanagement (VMS)

Gelre ziekenhuizen beschikt over een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Met dit systeem werken wij structureel aan het verminderen en voorkomen van risico’s voor onze patiënten. Het systeem is geaccrediteerd door het NIAZ. Landelijk zijner tien VMS-thema's vastgesteld waarop veel winst te behalen valt om onbedoelde, vermijdbare schade in ziekenhuizen terug te dringen. Aan al die thema’s wordt binnen Gelre ziekenhuizen gewerkt. Wij meten stelselmatig of wij onze doelstellingen halen. Zo kijken wij continu of, en zo ja, hoe wij de zorg aan onze patiënten kunnen verbeteren.

Omgaan met calamiteiten

Een enkele keer doet zich een zeer ernstige situatie voor die als calamiteit wordt aangemerkt. Volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen is een calamiteit een ‘niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt van een instelling heeft geleid’.  Calamiteiten melden we altijd aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Vervolgens wordt er altijd een onderzoek ingesteld. Dit is niet alleen onze wettelijke plicht, maar helpt ons ook om te leren van wat er is gebeurd en herhaling te voorkomen. Ook de patiënt en/of zijn naasten worden nauw betrokken bij zo’n onderzoek. Als de patiënt en/of zijn naaste dat wenst, worden de resultaten van het onderzoek met hen besproken.

Klokkenluidersregeling

Gelre ziekenhuizen vindt het belangrijk dat (oud)medewerkers op een zorgvuldige en veilige manier melding kunnen doen van (een vermoeden van) een misstand binnen de organisatie. De klokkenluidersregeling van Gelre ziekenhuizen heeft als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig correctie van het eigen functioneren van de organisatie. De klokkenluidersregeling beschrijft de manier waarop een (oud)medewerker een (mogelijke) misstand kan melden en hoe vervolgens de afwikkeling van een dergelijke melding verloopt. Ook biedt de regeling de (oud)medewerker die een (mogelijke) misstand meldt, bescherming als de melding volgens deze procedure wordt gedaan. Met de toepassing van de klokkenluidersregeling geeft Gelre ziekenhuizen uitvoering aan artikel 3.1.5. van de Zorgbrede Governancecode.

Melding aan de Inspectie

Het melden van een ernstig incident of een calamiteit aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is niet alleen voorbehouden aan het ziekenhuis. Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, dan kunt dit ook zelf bij de inspectie melden. Hoe u dat kunt doen kunt u lezen in de brochure “Leidraad Meldingen” (te vinden op www.igj.nl). U kunt er ook voor kiezen om eerst contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van Gelre ziekenhuizen. De klachtenfunctionaris kan u adviseren over de weg die u het beste kunt volgen.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten